La NASKa Fasko

 Fina Raporto

Finig^is NASK 2000 en c^arma San-Francisko Vendredon la 14an de julio finig^is c^e la kalifornia San-Franciska S^tata Universitato (SFSU), la 31a Nord-Amerika Somera Kursaro (NASK), kiun partoprenis 45 homoj el pli ol 10 landoj. Inter ili trovig^is la senlacigeble helpema Dori Vallon-Wheeler, la sola kiu partoprenis c^iujn 31 kursarojn. La 3 instruistoj kaj helpinstruisto venis el 4 diversaj landoj por strec^e instrui al lernantoj kiuj strec^e lernademis! La c^efinstruiston, d-ron Grant Goodall, apogis siaflanke 2 aliaj: Spomenka Stimec kaj Dennis Keefe. Reza Kheirkhah okupig^is pri eksterklasc^ambraj programoj kaj helpkursoj.

Dum 3 plenaj semajnoj okazis c^iutagaj 3-horaj lecionoj en po 2 malsamaj niveloj matene kaj posttagmeze. C^iuvespere okazis programoj, kiujn prezentis c^efe studentoj mem. El inter ili la plej popularaj estis Internacia Poezia Vespero, Lingva Problemo en Kanado, Vespero de Gvatemalo, kaj Japana Kaligrafio.

La tagbulteno "NASKa Fasko," kiun bonege redaktis studento Lee Miller, farig^is tiom populara ke c^iuj post la matenmang^o tuj serc^is g^in por tralegi interesajn artikolojn kaj originalajn verketojn, kaj ankau^ informig^i pri diversaj detaloj pri la programo.

Dum la kursaro E-ekzamenojn administris Bill Maxey. Krom usonaj ekzamenoj okazis sesio de la internaciaj ekzamenoj de ILEI/UEA, en kiu partoprenis 4 studentoj (du el Usono kaj du el Japanio). Alexander Shlafer respondecis.

La administrantino de la tuta kursaro, kiu devis okupig^i pri multaj detaloj, demandoj, kaj problemoj ne nur surloke sed ankau^ dum la multaj monatoj de preparado, estis Ellen Eddy.

Por havigi pli da detaloj pri la kursaro, kaj legi c^erpaj^ojn el la "NASKa Fasko," kaj vidi multajn bonajn fotojn, bv. viziti la jenan belan TTTejon: http://www.medialabinc.net/nask/nask.htm. Konstruis g^in la 18-jara talentulo Timothy Westover.

Kiel kutime lokaj E-istoj multe kontribuis al pli agrabligo de la kursaro per arang^o de piknikoj ktp; inter ili, Ges-roj Harmon kaj Harlow.

Dum la diploma ceremonio oni oficiale informis ke ekde la venonta jaro NASK okazos ne plu che SFSU, tamen plej vers^ajne ankorau^ ie en San-Francisko, tiu bela kaj c^arma urbo, kies someroj kaj vintroj estas tiom mildaj kaj agrablaj. Oni sciigos pri la venonta loko tuj post la findecido. Neniam-g^is-nun-vizitintoj de NASK ne maltrafu la kursaron iam en la venonta jarmilo!

Reza KHEIR-KHAH (Irano/Japanio)


Kopirajtoj cxe la auxtoroj---------------------------Pagxo de Tim Westover